Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Objednávanie tovaru

·         Tovar sa objednáva iba elektronickou poštou / e-mailom na Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o..

·         Tovar nie je možné objednať telefonicky.

·         Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar značky Rigips. Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón a emailovú adresu. Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autorizovanou osobou.

·         Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície.

·         Objednávka je záväzná až po tom, čo ju potvrdí oddelenie služieb zákazníkom. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.

 

Storno (zrušenie) objednávky

·         Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru.

·         Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške.

·         Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.

 

Balenie

Produkt

Typ palety

sadrokartónové dosky

vratné, GKP palety

špeciálne dosky EUR

GKPP palety

sadrové stierky a omietky

EUR palety

tmely – prachové zmesi

EUR palety

tmely – pastové zmesi (ProMix Mega, Finish)

EUR palety

 

·         Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený. Značka Rigips zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

·         Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na na kontakte uvedenom nižšie. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad Rigips v počte min. 10 ks/max. 150 ks.

·         Rigips zabezpečuje bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2 krát ročne bez uvedenia množstva.

·         Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade.

·         Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystavený „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi.

·         Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia. V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované.

·         Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie.

·         V prípade, že Vám boli dodané našou stranou palety, ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad Rigips dobropisované.

·         Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1. 12. do 31. 1. príslušných kalendárnych rokov.

·         Kontakt na vrátenie paliet, overenie salda, reklamácie:

 Ondrej Lipovský,

  0911 692 334,                 

  ondrej.lipovsky@saint-gobain.com

 

Dodávka

·         Väčšina produktov je pripravená na nakládku v expedičnom sklade výrobného závodu nasledujúci deň v závislosti od veľkosti objednávky. V prípade viacpoložkových objednávok bude dátum expedície stanovený podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

·         Pri štandardných produktoch bude možný dátum nakládky oznámený v deň objednávky, pri neštandardných produktoch najneskôr do 48 hodín od času prijatia objednávky.

·         Objednávka štandardných produktov (sadrokartónové dosky, tmely, sadry, profily a ich príslušenstvo) je vybavená najneskôr do 72 hodín od dátumu a času prevzatia objednávky. Pri všetkých ostatných produktoch sú objednávky vybavené do 10 pracovných dní.

Dodávky s neštandardnou dodacou lehotou

·         Možný termín dodávky bude oznámený najneskôr do 48 hodín od času požiadavky.

·         Pri tovare, ktorý má v Katalógu prvkov a príslušenstva poznámku, že tovar nie je trvale na sklade, dohodne zákazník s predávajúcim osobitné dodacie lehoty.

Zberné dodávky (vykládky na dvoch a viacerých miestach)

·         Zberné dodávky je možné zabezpečiť pri celokamiónových dodávkach podľa možností a po predchádzajúcej dohode.

·         Pri miestach vykládky vzdialených maximálne do 100 km od prvého miesta vykládky, je za tretie miesto vykládky účtovaný poplatok 33,00 € s DPH.

·         Pri urgentných kusových zásielkach (doručených prostredníctvom zasielateľskej služby) budú dopravné náklady refakturované zákazníkovi podľa dohody.

Realizácia dodávky

·         Dodávka bude považovaná za uskutočnenú:

o    tam, kde je tovar vozený na vozidle zabezpečenom značkou Rigips, vtedy, keď je vozidlo tak blízko k miestu určenému zákazníkom, ako je rozumne možné, a dodací list je potvrdený zákazníkom alebo príjemcom tovaru v prípade, že tovar nie je určený priamo zákazníkovi;

o    vo všetkých ostatných prípadoch, keď tovar opustí priestory značky Rigips.

·         Tovar s dohodnutou dodacou podmienkou Ex Works (distribučné sklady) musí byť vyzdvihnutý do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol zákazník upovedomený o tom, že tovar je pripravený na prevzatie.

·         Pri neprevzatí tovaru zákazníkom v stanovenej lehote sa dodanie tovaru považuje za splnené a značka Rigips je oprávnená uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo zákazníka vo vlastnom sklade alebo v sklade akejkoľvek tretej osoby.

·         V prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade je značka Rigips oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady v sume 1 % z ceny tovaru za každý začatý deň skladovania.

·         Pri skladovaní tovaru v sklade tretej osoby je oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady účtované takouto treťou osobou. Nárok značky Rigips na náhradu škody z takto zrušenej dodávky tovaru tým zostáva nedotknutý.

VIS MAJOR – vyššia moc

·         Narušenie dopravy, nedostatky na strane tovarov, vozidiel či surovín, výpadok energie, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy, ako aj nami neodstrániteľné prekážky dodávku znemožňujú alebo sťažujú, a tým predlžujú dodacie lehoty. V takomto prípade bude vždy zákazník včas informovaný o možnej prekážke a značka Rigips tým nepreberá žiadne ručenie za neskoršie dodanie tovaru.

·         Hoci značka Rigips vyvinie maximálnu snahu dodržať požadovaný termín dodávky, vyhradzuje si právo vybrať reálny termín dodávky a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu zákazníkovi vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.

 

Vykládka materiálu

·         Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že miesto dodania tovaru ním uvedené a všetky prístupové cesty k tomuto miestu budú bežne dostupné pre vozidlá použité na prepravu tovaru a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné úkony na zabezpečenie miesta vykládky vrátane adekvátneho vybavenia a pracovnej sily na prepravu a vykládku tovaru.

·         Zákazník je povinný vyložiť tovar z dopravného prostriedku do dvoch hodín od okamihu dodania tovaru.

·         V uvedenej lehote je zákazník povinný sám vykonať vykládku tovaru z dopravného prostriedku, alebo je povinný zabezpečiť vykládku tovaru prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu vykládky tovaru si značka Rigips môže účtovať poplatok vo výške 7,00 € s DPH/hod.

Riziko a právo vlastníctva

·         Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na zákazníka v momente, keď je tovar dodaný k zákazníkovi alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám vyzdvihne.

·         Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na zákazníka tovar zostáva vlastníctvom značky Rigips, kým zákazník nezaplatí za tento tovar celkovú fakturovanú sumu a všetky ostatné dlžné sumy.

·         V prípade priamej dodávky tovaru z inej krajiny EÚ prejde právo nakladať s tovarom na kupujúceho až na Slovensku, kde bude tovar kupujúcemu odovzdaný.

·         Kým právo vlastníctva prejde na zákazníka, bude zákazník oprávnený značkou Rigips nakladať s tovarom (uchovať tento tovar v dobrom stave, vhodne ho uskladniť, ochrániť a poistiť). Tovar uskladní tak, aby bol jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar patriaci značke Rigips a bude držať prostriedky získané z poistenia separátne od iných peňazí, a neuloží tieto peniaze na prečerpaný bankový účet.

·         Do času, kým prejde právo vlastníctva na tovar na zákazníka (za predpokladu, že tovar je stále u zákazníka a nebol ďalej predaný), je značka Rigips oprávnená v akomkoľvek čase požiadať zákazníka o vrátenie tovaru. V prípade, že zákazník toto neurobí okamžite, značka Rigips bude oprávnená vstúpiť do priestorov patriacich zákazníkovi alebo tretej strane a tovar zabaviť.

Prevzatie tovaru a reklamácie

·         Zákazník je povinný prekontrolovať vecnú správnosť, úplnosť a kvalitu dodávky.

·         Pred samotnou vykládkou a manipuláciou s tovarom je zákazník povinný vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru. Na viditeľné nedostatky alebo rozdiely zákazník bezodkladne upozorní predávajúceho písomnou formou – vyplneným reklamačným listom.

·         Odchýlky v množstve tovaru dodaného od množstva potvrdeného neoprávňujú zákazníka neuznať dohodnuté podmienky alebo odmietnuť tovar (okrem prípadu, ak by dodané množstvo presahovalo objednané množstvo) alebo požadovať náhradu škody za nedodržanie zmluvy a zákazník bude povinný akceptovať a zaplatiť dodané množstvo (okrem prípadu, keď v rámci tohto odseku v zmysle vyššie uvedeného môže dodávku odmietnuť).

 

Zvláštne ustanovenia

·         Zákazník sa zaväzuje, že pri predaji odobraného tovaru tretím osobám bude vhodným spôsobom výrazne uvedené, že ide o tovar vyrábaný alebo dovážaný spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o..

 

Logistika

Podmienky pre pravidelné rozvozy

·         Pravidelné rozvozy sa uskutočňujú jeden krát do týždňa podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 100 km od distribučného skladu.

·         Objednávka musí byť v minimálnej hodnote 400,00 € s DPH.

·         Objednávka musí byť zadaná jeden deň pred rozvozom tovaru max. do 11:30.

Podmienky pre mimoriadny rozvoz

·         Objednávka pre mimoriadny vývoz zo skladu samostatným autom musí byť v minimálnej hodnote 3 000,00 € s DPH.

·         Osobitné prípady je možné riešiť s Oddelením služieb zákazníkom alebo s obchodno-technickým zástupcom.

Osobné odbery

 

Štandardná objednávka

Expresná objednávka

Zadanie objednávky

Deň vopred do 15:00

V deň vyzdvihnutia

Vyzdvihnutie objednávky

Na druhý deň 9:00 - 14:00

Najneskôr 2 hodiny od objednávky

Hodnota objednávky s DPH

0 – 150,00 €

150,00 € a viac

od 0 €

Poplatok

10,00 €

0 €

20,00 €

 

Služby

·         Doprava autom s hydraulickou rukou na vyžiadanie, cena dohodou.

·         Informácia o stave kamióna, poskytnutie kontaktu na šoféra.

·         Elektronická fakturácia

·         Reklamácie – okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu, informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie.