Vaše údaje a Vaše práva
Sukromie a bezpecnost

Vaše údaje a Vaše práva

Zásady ochrany osobných údajov

V Saint-Gobain je súkromie vážnou vecou a zaviazali sme sa ho chrániť.

Tieto zásady v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“ alebo „Nariadenie“) vysvetľujú kedy, prečo a ako sa spoločnosti v našej skupine riadia týmto Nariadením:

 • pri zhromažďovaní osobných údajov o jednotlivcoch;
 • pri používaní  týchto osobných údajov;
 • pri zverejňovaní osobných údajov tretím subjektom, ak je to potrebné a za akých podmienok;
 • pri uchovávaní  osobných údajov v bezpečí a ako dôverných.

AKO SA ZÁSADY MENIA

Tieto zásady sa môžu časom vyvíjať, takže si pozrite dátum na tejto stránke a uistite sa, že máte najnovšiu verziu.

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 1.8.2022.

KTO SME

Skupina Saint-Gobain (ďalej len „skupina“) je zložená z mnohých jednotlivých subjektov. Pri každom kontakte s konkrétnou spoločnosťou v skupine (ďalej len „spoločnosť“) bude „prevádzkovateľom“ vašich osobných údajov daná spoločnosť, ktorá rozhodne, prečo a ako sa vaše osobné údaje spracúvajú.

Tam, kde tieto zásady odkazujú na slovo „my“, „naše“ alebo „nás“, pokiaľ nie je uvedené inak, týka sa to konkrétnej spoločnosti zo skupiny, ktorá je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

AKO A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ/SPRACOVÁVAJÚ

Môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré nám dávate: sú to informácie o vás, ktoré nám dávate úplne dobrovoľne zadaním informácií prostredníctvom:

 • jednej z našich webových stránok;
 • našich mobilných aplikácií;
 • sociálnych médií;
 • korešpondencie s nami telefonicky, e-mailom alebo inak.

Príklad: patria sem informácie poskytnuté v čase registrácie na používanie našich webových stránok, predplatenie si služieb, ktoré poskytujeme prostredníctvom našich webových stránok, zverejňovanie materiálov alebo vyžiadanie ďalších služieb, správa vášho účtu online (vrátane prístupu k dokumentácii a telefonického styku s nami, e-mailom alebo inak). Môžeme vás tiež požiadať o informácie, keď nahlásite problém s našimi webovými stránkami. Ak vyplníte akékoľvek prieskumy požadované na výskumné účely, budeme zhromažďovať informácie aj za takýchto okolností.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete sa môžu týkať vašej identifikácie, napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo alebo podrobnosti o dotazoch, a môžu zahŕňať záznamy o akejkoľvek korešpondencii a odpovediach na akékoľvek prieskumy.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme: môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • podrobnosti o transakciách, ktoré uskutočňujete prostredníctvom webových stránok, a o vašich návštevách našich webových stránok, vrátane prevádzkových údajov, údajov o polohe, webových denníkov a ďalších komunikačných údajoch a zdrojoch, ku ktorým pristupujete;
 • technické informácie, ktoré sa zhromažďujú automaticky, vrátane anonymných údajov zhromaždených hostiteľským serverom na štatistické účely, adresy internetového protokolu (IP) používané na pripojenie vášho počítača alebo zariadenia k internetu, typ a verzia prehľadávača, nastavenie časového pásma, typy doplnkov prehľadávača a verzie, operačný systém a platformu. Ďalšie informácie nájdete v súboroch cookie;
 • akékoľvek osobné údaje, ktoré umožňujete zdieľať, a ktoré sú súčasťou vášho verejného profilu alebo sociálnej siete tretej strany.

Osobné údaje, ktoré môžeme získať z iných zdrojov: niektoré osobné údaje o vás získavame zo zdrojov mimo nášho podnikania, ktoré môžu zahŕňať spoločnosti našej skupiny alebo iné spoločnosti tretích strán.

Zvyšné ustanovenia týchto zásad sa tiež vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré získavame z týchto zdrojov.

PREČO A AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zákonne spracúvame pre:

 • účel vybavovania komunikácie a výmeny informácií s používateľmi našich webových stránok;
 • účel riadenia našich vzťahov so zákazníkmi / potenciálnymi zákazníkmi; najmä pri vybavovaní vašich objednávok, odpovedaní na vaše požiadavky alebo pravidelnom zasielaní noviniek a informácií o našich produktoch, našich značkách alebo našich iniciatívach, ktoré by mohli vzbudiť váš záujem;
 • akýkoľvek iný konkrétny účel uvedený v čase zhromažďovania informácií.

Vaše osobné údaje môžeme používať a spracovávať predovšetkým:

 • tam, kde ste poskytli slobodne daný a výslovný SÚHLAS  na konkrétne a legitímne účely. Svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kedykoľvek kontaktujete.
 • tam, kde je nevyhnutné, aby sme pokračovali v našom OPRÁVNENOM ZÁUJME ako podnikateľského subjektu, za predpokladu, že vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody nie sú prvoradé, berúc do úvahy vaše očakávania založené na vašom vzťahu s nami.

Napríklad na tieto účely:

 • kde je potrebné, aby sme DODRŽIAVALI PRÁVNU POVINNOSŤ, a najmä:
  • pomáhať orgánu verejnej moci alebo orgánu činnému v trestnom konaní;
  • identifikovať vás, keď nás kontaktujete za určitých právnych okolností;
  • na overenie presnosti údajov, ktoré o vás vedieme.
 • tam, kde je to potrebné pre PLNENIE ZMLUVY, ktorú máme s vami alebo preto, že ste nás požiadali, aby sme pred uzatvorením zmluvy podnikli konkrétne kroky. To zahŕňa informácie, ktoré spracovávame, aby sme vám umožnili využívať našu webovú stránku a služby, ktoré prostredníctvom nej poskytujeme.

KTO MÔŽE PRIJÍMAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ALEBO MÔŽE MAŤ K NIM PRÍSTUP

Spoločnosti skupiny

Vaše osobné  údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami v rámci skupiny Saint-Gobain na interné administratívne účely alebo na marketingové účely v súvislosti s produktmi a / alebo službami, ktoré dopĺňajú ich vlastnú škálu produktov a / alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať.

Vaše osobné údaje môžeme tiež posunúť na naše kontakty v rámci skupiny, ktoré by mohli vašu žiadosť vybaviť (napríklad na vyriešenie problému, ktorý ste nám nahlásili).

Naši dodávatelia a poskytovatelia služieb

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť príjemcom, a to: externým poskytovateľom služieb, agentom, subdodávateľom a iným organizáciám na účely poskytovania služieb nám alebo priamo vám v našom mene. Medzi také tretie strany môžu patriť poskytovatelia cloudových služieb (napríklad správa hostingu a e-mailov) alebo reklamné agentúry, administratívne služby, úverové referenčné agentúry, spracovatelia platieb kreditnými / debetnými kartami, prieskumy spokojnosti zákazníkov alebo iné tretie strany, ktoré nám poskytujú služby a pomáhajú nám v prevádzke nášho podnikania a webových stránok.

Keď používame poskytovateľov služieb tretích strán, zverejňujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohli poskytovať svoje služby a máme uzavretú zmluvu, ktorá od nich vyžaduje, aby vaše osobné údaje boli zabezpečené a dôverné, a aby ich nepoužívali inak, ako v súlade s našimi konkrétnymi pokynmi.

Tretie strany, ktoré vám prostredníctvom nás poskytujú produkty a služby

Úzko spolupracujeme s rôznymi tretími stranami, aby sme vám priniesli celý rad produktov a služieb, ktoré dopĺňajú tie, ktoré poskytujeme. Predovšetkým môžeme ponúkať finančné alebo poisťovacie produkty v súvislosti s našimi vlastnými produktmi a službami.

Keď sa prostredníctvom nás pýtate alebo kupujete jeden alebo viac z týchto produktov alebo služieb, príslušná tretia strana môže použiť vaše osobné údaje, aby vám poskytla informácie a splnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré ste s nimi uzavreli.

Títo poskytovatelia produktov tretích strán môžu s nami zdieľať vaše osobné údaje, ktoré budeme používať v súlade s týmito zásadami. V niektorých prípadoch budú vystupovať ako prevádzkovatelia vašich osobných údajov, a preto vám odporúčame prečítať si ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov.

Iné spôsoby ako môžeme prenášať vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme preniesť:

 • tretej strane v rámci predaja časti alebo celého nášho obchodného majetku akejkoľvek tretej strane alebo v rámci akejkoľvek reštrukturalizácie alebo reorganizácie podniku;
 • ak sme povinní ich zverejniť alebo zdieľať, aby sme splnili všetky zákonné povinnosti, alebo ak je toto zverejnenie požadované príslušnými zákonmi, súdnymi príkazmi alebo vládnymi nariadeniami, na účely odhalenia alebo oznámenia trestného činu, vymáhania alebo uplatňovania podmienok našich zmlúv alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti našich návštevníkov a zákazníkov;
 • presadzovať príslušné podmienky používania, chrániť práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok našich spoločností;
 • ak ste so zverejnením súhlasili.

Vždy však podnikneme kroky na zabezpečenie ochrany vašich práv na súkromie a ochrany osobných údajov.

KDE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje sú uložené buď v našich databázach alebo v databázach našich poskytovateľov služieb. Najmä z dôvodu medzinárodného rozmeru skupiny Saint-Gobain a za účelom optimalizácie kvality služieb môžu byť informácie, ktoré nám poskytnete, prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

V takýchto prípadoch podnikneme príslušné bezpečnostné opatrenia a opatrenia na zachovanie dôvernosti osobných údajov, aby sme zabezpečili, že vaše práva na súkromie budú naďalej chránené ako je uvedené v týchto zásadách. Medzi tieto kroky patrí uloženie zmluvných povinností príjemcovi Vašich osobných údajov alebo zabezpečenie toho, aby sa príjemcovia prihlásili k „medzinárodným rámcom“, ktorých cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý tieto osobné údaje používame a na splnenie našich záväzkov podľa platných právnych predpisov. S výnimkou osobitných prípadov je toto obdobie stanovené v čase získavania osobných údajov.

Neuchovávame osobné údaje v identifikovateľnom formáte dlhšie, ako je nevyhnutné.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

S výhradou platných právnych predpisov a určitých výnimiek, obmedzení alebo okolností máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom;
 • na opravu, úpravu a aktualizáciu vašich osobných údajov;
 • na výmaz vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • odvolať udelený súhlas;
 • vzniesť námietku proti nášmu spracovávaniu vašich osobných údajov vrátane  automatizovaného rozhodovania o vás;
 • požiadať nás o prenos vašich osobných údajov v súbore štruktúrovaných údajov vám alebo inému poskytovateľovi služieb, ak je to technicky možné (prenosnosť osobných údajov);
 • podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne a domáhať sa súdnej ochrany.

Tieto práva možno uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou na kontaktné údaje, ktoré vám budú poskytnuté v čase získavania údajov. Odpoveď vám bude poskytnutá v primeranom čase v súlade s platnými právnymi predpismi.

AKO ZAISTÍME BEZPEČNOSŤ A DÔVERNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naším cieľom je neustále udržiavať vaše osobné údaje zabezpečené v maximálnej možnej miere. Hneď ako dostaneme vaše osobné údaje, zavedieme primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia a kontroly, aby sme čo najviac zabránili náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému prístupu.

AKO FUNGUJÚ COOKIES

Tak ako mnohé iné webové stránky, aj naše webové stránky používajú súbory cookie (vrátane súborov cookie nástroja Google Analytics) na získanie celkového prehľadu o objemoch a zvykoch našich návštevníkov na našich webových stránkach.

„Súbory cookie“ sú malé kúsky informácií odosielaných do vášho zariadenia a uložené na jeho pevnom disku, ktoré umožňujú našej webovej stránke rozpoznať vás pri vašej návšteve.

Súbory cookie je možné vypnúť nastavením predvolieb prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie a ako ich vypnúť vo vašom zariadení, nájdete v príslušných zásadách používania súborov cookie pre príslušné webové stránky.

KONTAKTUJTE NÁS

Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad smerujte na našu zodpovednú osobu pomocou našich kontaktných údajov uvedených nižšie.

Naša e-mailová adresa pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov je zodpovednaosoba@saint-gobain.com.