Certifikácia stavieb

Technicka akademia Saint-Gobain banner

Certifikácia stavieb

Ako prebieha certifikácia stavieb so systémami Rigips?

Každý montážnik musí pri ukončení prác na zákazke vystaviť Odovzdávací protokol, v ktorom potvrdí, že pri montáži postupoval v zmysle všetkých ustanovení stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov. Tým osobne preberá záruku za ním vykonané práce a za správnosť použitých materiálov, ktoré zabudoval do stavby. V prípade konštrukcií s požiarnymi odolnosťami je potrebné, aby ich systémové čísla a ďalšie potrebné doklady (certifikáty, vyhlásenia zhody, klasifikácie PO a pod.) potvrdil a doplnil príslušný obchodno-technický predajca (OTP). Potrebné tlačivá Odovzdávacích protokolov majú u seba k dispozícii príslušní OTP.

 

Požiadavky na montážnika pre certifikáciu stavieb

  • bol držiteľom montážneho preukazu Rigips – jeho číslo musí byť uvedené na Odovzdávacom protokole,
  • montoval v zmysle technologických zásad Rigips,
  • používal výhradne certifikované materiály Rigips,
  • včas informoval príslušného OTP.

Najdôležitejšie pre každého, kto sa zaoberá montážou systémov Rigips, je, aby mal platný montážny preukaz, oficiálne oprávnenie na montáž systémov Rigips. Stupeň, ktorý dosiahol (Preškolený **, Pokročilý ***, Profesionál ****, Expert *****), vyjadruje úroveň jeho vzdelania a vedomostí v danej oblasti. Montážny preukaz plne nahrádza v minulosti vydávané certifikáty a osvedčenia pre spôsobilosť na montáž systémov Rigips. Držitelia montážnych preukazov úrovne Pokročilý *** môžu požiadať aj o vydanie dokumentu „Autorizovaná montážna firma systémov Rigips“, čo však nie je podmienkou, keďže samotný montážny preukaz plne oprávňuje na montáž systémov Rigips.