Environmentálna politika

enviro politika

Environmentálna politika

Environmentálna politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej organizácie a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia pri poskytovaní svojich služieb.

Ochrana životného prostredia pri poskytovaní služieb

Vedenie Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips, si uvedomuje svoju zodpovednosť voči plneniu požiadaviek zákazníkov a dopady svojej činnosti a výrobkov na životné prostredie, ako i dôležitosť minimalizácie týchto vplyvov, a prijíma starostlivosť o životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015. S cieľom vývoja, realizácie a každodennej práce s environmentálnym manažérskym systémom sme sa rozhodli prijať základné zásady.

Zásady trvalo udržateľného rozvoja

  • Dodržiavať požiadavky všetkých aplikovateľných právnych a iných noriem, ktoré sa organizácie zaviazali plniť, ako  aj požiadavky koncernu Saint–Gobain, ktoré súvisia s činnosťou spoločností,  pravidelne vyhodnocovať súlad s týmito požiadavkami a v prípade potreby prijímať účinné preventívne a nápravné opatrenia.
  • Preventívne predchádzať znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov,   pri zavádzaní nových technológií posudzovať možné vplyvy a riziká na životné prostredie.
  • Sústavne znižovať negatívne vplyvy procesov vykonávaných našimi spoločnosťami na životné prostredie, zabezpečovať zlepšovanie environmentálneho stavu, prevenciu znečisťovania a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov. Dbať o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností, výrobkov a služieb na životné prostredie.
  • Všetky inovácie, výskum a vývoj musia rešpektovať ochranu životného prostredia a brať do úvahy dopad účinku výrobkov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.
  • Pred zavedením nových technológií a výrobkov, ako i pri rozširovaní výrobnej kapacity brať ohľad na možné dopady týchto činností na životné prostredie a obyvateľstvo a využívať najlepšie dostupné technológie.
  • Neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov zvyšovať a prehlbovať ich environmentálne povedomie  a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie úrovne ochrany životného prostredia.
  • Zisťovať nebezpečenstvá, identifikovať a vyhodnocovať riziká, analyzovať ich zdroje a príčiny vzniku a prijímať účinné opatrenia k prevencii rizík za účelom ich minimalizácie resp. eliminácie.
  • Dôslednou prevenciou predchádzať havarijným stavom, skoro nehodám a iným rizikovým situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému environmentálneho manažérstva zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.