Hodnotenie životného cyklu výrobkov a riešení

Zivotny cyklus produktov

Hodnotenie životného cyklu výrobkov a riešení

Meranie environmentálnej stopy našich výrobkov a riešení

V rámci nášho trvalého záväzku v oblasti udržateľnosti sme sa rozhodli používať hodnotenie životného cyklu (LCA - Life Cycle Assessmen) ako náš hlavný nástroj na meranie environmentálnej stopy našich výrobkov a riešení.

Trvala udrzatelnost a enviromentalna zodpovednost

Čo je to životný cyklus materiálov LCA?

Hodnotenie životného cyklu (LCA) je referenčnou metódou na meranie vplyvu výrobku na životné prostredie. Meria vplyv rôznych environmentálnych kategórií (patrí sem napríklad vyčerpanie fosílnych palív, zmena podnebia, ťažba vody a likvidácia odpadu počas celého životného cyklu produktu). Výsledkom hodnotenia je environmentálne prehlásenie o produkte (EPD), ktoré obsahuje environmentálne údaje získané z LCA. V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko EPD, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. Bez akýchkoľvek zmien v surovinách pre výrobky zostáva EPD platná päť rokov.

Enviromentálna zodpovednosť Rigips a koncernu Saint-Gobain 

Naše EPD znamená, že môžete sledovať zmeraný dopad na životné prostredie v každej fáze životnosti našich výrobkov od ťažby surovín až po fázu recyklácie na konci životnosti výrobkov. Tento transparentný dokument a akreditácia prispieva k väčšine environmentálnych značiek v stavebníctve, vrátane BREEAM a LEED, a získava body jednoducho pomocou produktov.

Trvala udrztelnost a starostlivost o zivotne prostredie

Optimalizácia prepravy a cestnej dopravy

Neustále zdokonaľujeme prepravu našich výrobkov, pričom využívame tie najbezpečnejšie metódy, ktoré sú z hľadiska životného prostredia a ekonómie najúčinnejšie. Zlepšovanie dodávok sa však netýka len hotových výrobkov ale aj surovýn na ich výrobu. Tieto zmeny pomáhajú znižovať emisie CO2, znižujú dopravné zápchy a minimalizujú riziká pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie v našich prevádzkach.

Služobné autá

Naše úsilie o zníženie dopadu na životné prostredie sa netýka len logistiky našich produktov. Neustále sa snažíme znižovať emisie z automobilov a preťaženie ciest. Patrí sem napríklad využívanie služobných vozidiel, ktoré spĺňajú emisné smernice, a používanie dodávateľov, ktorí majú podobný pohľad na environmentálnu udržateľnosť ako my. Pri cestovaní a uskutočňovaní stretnutí odporúčame zamestnancom zdieľanie automobilov.

WebEx

Pri plánovaní stretnutí žiadame všetkých zamestnancov, aby zvážili, či je potrebné osobné stretnutie alebo či by bola lepšou alternatívou webinár alebo telefonická konferencia. Je to jednoduchý nástroj, ktorý dokáže nielen znížiť množstvo CO2, ktoré produkujeme, ale aj čas, ktorý požadujeme od našich zamestnancov, aby boli na cestách a od svojich rodín.

Spotreba vody

Voda je pre nás významným prvkom a zníženie jej spotreby vo výrobnom procese má vplyv aj na zníženie spotreby energie. Zdieľanie znalostí medzi našimi výrobnými závodmi je základom nášho úspechu v podnikaní. V prípade, že jeden výrobný závod vylepší svoj výrobný proces, poskytne toto zlepšenie aj ostatným závodom v našom koncerne.

Saint-Gobain zaviedol v roku 2011 "vodnú politiku" pre celú skupinu. Cieľom tejto politiky je usilovať sa o "nulové vypúšťanie vody" z priemyselného procesu v tekutej forme bez vzniku ďalších nových vplyvov na životné prostredie alebo zúčastnené strany.

Zoznam všetkých Environmentálnych prehlásení o produktoch nájdete v sekcii na stiahnutie.