Všeobecné podmienky

Objednávanie a dodacie podmienky

Objednávanie tovaru

Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., prijíma objednávky zasielané elektronickou poštou.

Nie je možné prijať telefonické objednávky!

Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar značky Rigips. Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón a emailovú adresu. Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autorizovanou osobou. Všetky popisy, špecifikácie, náčrty a údaje o hmotnosti a rozmeroch uvedené v tomto katalógu alebo v iných publikovaných materiáloch sú poskytnuté značkou Rigips s dôverou, že sú natoľko presné, ako je rozumne možné.

Úprava objednávky

Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície. Všetky požiadavky prosíme smerovať na referentov oddelenia služieb zákazníkom.

Dodacie podmienky

Storno (zrušenie) objednávky

Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru. Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške. Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.

Potvrdenie objednávky

Značka Rigips je viazaná objednávkou až po tom, čo ju potvrdí. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.

Balenie

Palety

Produkty sú dodávané na drevených paletách takto:

Produkt

Typ palety

sadrokartónové dosky vratné, GKP palety
špeciálne dosky EUR GKPP palety
sadrové stierky a omietky EUR palety
tmely – prachové zmesi EUR palety
tmely – pastové zmesi (ProMix Mega, Finish) EUR palety

Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený. Značka Rigips zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na na kontakte uvedenom nižšie. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad Rigips v počte min. 10 ks/max. 150 ks. Rigips zabezpečuje bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2 krát ročne bez uvedenia množstva. Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade. Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystavený „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi. Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované. Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie. V prípade, že Vám boli dodané našou stranou palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad Rigips dobropisované. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1. 12. do 31. 1. príslušných kalendárnych rokov.

Kontakt na vrátenie paliet, overenie salda, reklamácie:
Ondrej Lipovský 0911 692 334, ondrej.lipovsky@saint-gobain.com

Dodávka

Väčšina produktov je pripravená na nakládku v expedičnom sklade výrobného závodu nasledujúci deň v závislosti od veľkosti objednávky. V prípade viacpoložkových objednávok bude dátum expedície stanovený podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

Pri štandardných produktoch bude možný dátum nakládky oznámený v deň objednávky, pri neštandardných produktoch najneskôr do 48 hodín od času prijatia objednávky.

Objednávka štandardných produktov je vybavená najneskôr do 72 hodín od dátumu a času prevzatia objednávky.

Sadrokartónové dosky – štandardné rozmery do 72 h
Tmely (prachové zmesi), sadry do 72 h
Oceľové sadrokartónové profily a príslušenstvo* do 72 h
Všetky ostatné produkty do 10 prac. dní

* Príslušenstvo: spojovací materiál, závesy a ťahadlá, pásky, tesnenia a pod.

 

Výrobné závody (miesta nakládky materiálu), štandardné dodacie lehoty a minimálne objednávkové množstvá

Výrobný závod Horní Počáply (CZ)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Sadrokartónové dosky:

do 72 hodín

min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)

Výrobný závod Halmajugra (Maďarsko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Sadrokartónové dosky:

do 72 hodín

min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)

Výrobný závod Bad Aussee (Rakúsko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Špeciálne dosky, sadrokartónové dosky:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Výrobný závod Puchberg (Rakúsko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Tmely, omietky, potery, sadry:

do 72 hodín

min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)

Výrobný závod Bodenwerder (Nemecko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Špeciálne dosky:

podľa výrobných možností

celý kamión

Výrobný závod Zaragoza (Španielsko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Sadrové stropné podhľady:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Výrobný závod Weber Bratislava (Slovensko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Zarobené pastové zmesi:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Výrobný závod Turda (Rumunsko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Tmely, omietky, potery, sadry:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Výrobný závod West Yorkshire (Veľká Británia)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Špeciálne dosky:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Výrobný závod Stawiany (Poľsko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Sadrokartónové stropné podhľady:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Výrobný závod Amorbach (Nemecko)

dodacia lehota:

objednávkové množstvo:

Stropné kazety OWA:

do 10 pracovných dní

celý kamión

Zákazníci majú možnosť naplno využiť širokú ponuku našich produktov a tak optimalizovať skladbu objednávky podľa svojich potrieb.

Dodávky s neštandardnou dodacou lehotou

Všetky produkty – podľa výrobných možností; možný termín dodávky bude oznámený najneskôr do 48 hodín od času požiadavky. Pri cenníkových položkách, kde je vyznačené, že tovar nie je trvale na sklade, dohodne zákazník s predávajúcim dodacie lehoty pre jednotlivé prípady zvlášť, a to:

Tovar Min. množstvo Dodacia lehota
Sadrovláknité dosky GLASROC Ridurit, GLASROC Riflex 10 t 2 – 3 týždne
Sadrovláknité dosky Rigidur 10 t 2 – 3 týždne
Akustické dosky Rigitone 10 t 2 – 3 týždne 10 t 2 – 3 týždne
Stropné podhľady Casoprano 10 t 2 – 3 týždne
Stropné podhľady Decogips 10 t 2 – 3 týždne
Stropné podhľady Gyptone – dosky, kazety 3,5 t 2 – 3 týždne
Prachové zmesi, tmely, sadry 10 t 1 týždeň
Konštrukčné profily 3,5 t 3 – 5 dní
Stropné podhľady SG 10 t 2 – 3 týždne

 

Zberné dodávky (vykládky na dvoch a viacerých miestach)

Možno ich zabezpečiť pri celokamiónových dodávkach, podľa možností a po predchádzajúcej dohode, pri miestach vykládky vzdialených maximálne do 100 km od prvého miesta vykládky, tretie miesto vykládky za poplatok 33 €. Pri urgentných kusových zásielkach (doručených prostredníctvom zasielateľskej služby) budú dopravné náklady refakturované zákazníkovi podľa dohody.

Realizácia dodávky

Dodávka bude považovaná za uskutočnenú:

 1. tam, kde je tovar vozený na vozidle zabezpečenom značkou Rigips, vtedy, keď je vozidlo tak blízko k miestu určenému zákazníkom, ako je rozumne možné, a dodací list je potvrdený zákazníkom alebo príjemcom tovaru v prípade, že tovar nie je určený priamo zákazníkovi,
 2. vo všetkých ostatných prípadoch, keď tovar opustí priestory značky Rigips.

Tovar s dohodnutou dodacou podmienkou Ex Works (distribučné sklady) musí byť vyzdvihnutý do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol zákazník upovedomený o tom, že tovar je pripravený na prevzatie. Pri neprevzatí tovaru zákazníkom v stanovenej lehote sa dodanie tovaru považuje za splnené a značka Rigips je oprávnená uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo zákazníka vo vlastnom sklade alebo v sklade akejkoľvek tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade je značka Rigips oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady v sume 1 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň skladovania. Pri skladovaní tovaru v sklade tretej osoby je oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady účtované takouto treťou osobou. Nárok značky Rigips na náhradu škody z takto zrušenej dodávky tovaru tým zostáva nedotknutý.

VIS MAJOR – vyššia moc

Narušenie dopravy, nedostatky na strane tovarov, vozidiel či surovín, výpadok energie, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy, ako aj nami neodstrániteľné prekážky dodávku znemožňujú alebo sťažujú, a tým predlžujú dodacie lehoty. V takomto prípade bude vždy zákazník včas informovaný o možnej prekážke a značka Rigips tým nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru. Hoci značka Rigips vyvinie maximálnu snahu dodržať požadovaný termín dodávky, vyhradzuje si právo vybrať reálny termín dodávky a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu zákazníkovi vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.

 

Vykládka materiálu

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že miesto dodania tovaru ním uvedené a všetky prístupové cesty k tomuto miestu budú bežne dostupné pre vozidlá použité na prepravu tovaru a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné úkony na zabezpečenie miesta vykládky vrátane adekvátneho vybavenia a pracovnej sily na prepravu a vykládku tovaru. Zákazník je povinný vyložiť tovar z dopravného prostriedku do dvoch hodín od okamihu dodania tovaru. V uvedenej lehote je zákazník povinný sám vykonať vykládku tovaru z dopravného prostriedku alebo je povinný zabezpečiť
vykládku tovaru prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu vykládky tovaru si značka Rigips môže účtovať poplatok vo výške 7 €/hod.

Riziko a právo vlastníctva

Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na zákazníka od momentu, keď je tovar dodaný k zákazníkovi alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám vyzdvihne. Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na zákazníka tovar zostáva vlastníctvom
značky Rigips, kým zákazník nezaplatí za tento tovar celkovú fakturovanú sumu a všetky ostatné dlžné sumy. V prípade priamej dodávky tovaru z inej krajiny EÚ prejde právo nakladať s tovarom na kupujúceho až na Slovensku, kde bude tovar kupujúcemu odovzdaný. Kým právo vlastníctva prejde na zákazníka, zákazník bude držať tovar ako osoba oprávnená značkou Rigips, požívajúca dôveru tejto spoločnosti a uchová tento tovar v dobrom stave, vhodne ho uskladní, ochráni a poistí. Tovar uskladní tak, aby bol jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar patriaci značke Rigips a bude držať prostriedky získané z poistenia separátne od iných peňazí, a neuloží tieto peniaze na prečerpaný bankový účet. Do času, kým prejde právo vlastníctva na tovar na zákazníka (za predpokladu, že tovar je stále u zákazníka a nebol ďalej predaný), je značka Rigips oprávnená v akomkoľvek čase požiadať zákazníka o vrátenie tovaru značky Rigips. V prípade, že zákazník toto neurobí okamžite, značka Rigips bude oprávnená vstúpiť do priestorov patriacich zákazníkovi alebo tretej strane a tovar zabaví.

Prevzatie tovaru a reklamácie

Zákazník je povinný prekontrolovať vecnú správnosť, úplnosť a kvalitu dodávky. Pred samotnou vykládkou a manipuláciou s tovarom je zákazník povinný vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru. Na viditeľné nedostatky alebo rozdiely zákazník bezodkladne upozorní predávajúceho písomnou formou – vyplneným reklamačným listom. Odchýlky v množstve tovaru dodaného od množstva potvrdeného neoprávňujú zákazníka neuznať dohodnuté podmienky alebo odmietnuť tovar (okrem prípadu, ak by dodané množstvo presahovalo objednané množstvo) alebo požadovať náhradu škody za nedodržanie zmluvy a zákazník bude povinný akceptovať a zaplatiť dodané množstvo (okrem prípadu, keď v rámci tohto odseku v zmysle vyššie uvedeného môže dodávku odmietnuť).

Zvláštne ustanovenia

Zákazník sa zaväzuje, že pri predaji odobraného tovaru tretím osobám bude vhodným spôsobom výrazne uvedené,
že ide o tovar vyrábaný alebo dovážaný spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o..

Logistika

Dodacie lehoty

 • Štandardný tovar – LKW SDK, SADRY, TMELY, PROFILY do 72 hod.
 • Štandardný tovar – KAZETY, PRÍSLUŠENSTVO v rámci rozvozov
 • Neštandardný tovar – v cenníku označený*

Pravidelné rozvozy

 • Pravidelne, 1× do týždňa rozvoz tovaru (podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 100 km od distribučného skladu)
 • Minimálna objednávka v hodnote 400 €
 • Objednávanie 1 deň pred rozvozom tovaru max. do 11.30 hod.
 • Minimálna objednávka pre mimoriadny vývoz zo skladu samostatným autom – 3000 €

* Osobitné prípady po dohode s CSD alebo obchodným zástupcom.

Osobné odbery

  Štandardná objednávka Expresná objednávka
Zadanie objednávky Deň vopred do 15:00 V deň vyzdvihnutia
Vyzdvihnutie objednávky   Na druhý deň 9:00 - 14:00 Najneskôr 2 hodiny od objednávky
Hodnota objednávky 0 - 150 € 150 € a viac od 0 €
Poplatok 10 € 0 € 20 €

Auto s hydraulickou rukou

Na vyžiadanie, cena dohodou

Informácia o stave kamióna (kde sa nachádza, resp. kedy bude vykladať)

SMS, Kontakt na šoféra

Elektronická fakturácia

Reklamácie

Okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu

Informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie

 

Služba rozvozy, trasy, otváracie hodiny

Zo skladu v Trnave (otváracie hodiny od 7.30 do 15.30 h):

 • Pondelok: Senec, Bratislava, Malacky, Pezinok, Cífer
 • Utorok: Trnava, Sereď, Nitra, Levice, Šahy, Štúrovo, Komárno, Nové Zámky, Šaľa
 • Streda: Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica, Myjava, Skalica, Senica
 • Štvrtok: Senec, Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda, Matúškovo
 • Piatok: Trnava, Zavar, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza

Zo skladu v Ružomberku (otváracie hodiny od 7.30 do 15.30 h):

 • Pondelok: Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota
 • Utorok: Martin, Príbovce, Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča
 • Streda: Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Banská Štiavnica
 • Štvrtok: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Dolný Kubín
 • Piatok: Žilina, Martin

Zo skladu v Prešove (otváracie hodiny od 7.30 do 15.30 h):

 • Pondelok: Prešov, Lipany, Sabinov, Stará Ľubovňa
 • Utorok: Košice, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Lipovník
 • Streda: Bardejov, Svidník, Stropkov
 • Štvrtok: Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok
 • Piatok: Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Michalovce, Trebišov