Postup - práca so sadrovými omietkami a stierkami Rimano

Uprava povrchu stien

Postup - práca so sadrovými omietkami a stierkami Rimano

Zhodnotenie a príprava podkladu pred omietaním

Vizuálna kontrola povrchu stien pred nanesením omietky

Pred zahájením prác najprv urobíme vizuálnu kontrolu podkladu, t. j. či nie sú na stenách/stropoch mokré miesta, výkvety, príp. iné nečistoty (napr. separačný olej). Následne urobíme kontrolu dotykom dlane, t. j. či nie je plocha premrznutá, zaprášená, alebo či sa povrch podkladu nedrobí.

Úprava stien a penetrácia

Nevyhovujúce podklady musíme pred aplikáciou sadrových omietok a stierok upraviť – napr. oklepať, spevniť penetráciou alebo odmastiť. Zo zaprášených plôch je potrebné stiahnuť prach vlhkou štetkou. Nerezovou lyžicou alebo škrabkou odstránime príp. výčnelky, nesúdržné miesta, povrchové nečistoty (cementové mlieko, zbytky murovacej malty a pod.). 

Ak je potrebné omietať  sadrokartónové dosky Rigips, taktiež sa používajú sadrové omietky a stierky. Stierky Rimano Glet XL alebo Rimano PRIMA sa nanášajú na vopred pretmelené sadrokartonové dosky. Po penetrácii základným náterom možno na dosky Rigips nanášať tiež tenkovrstvové či štrukturované omietky na minerálnej alebo syntetickej báze, ktoré sú podľa pokynov výrobcu omietok vhodné na tento účel. Aby sa zabránilo prípadnej tvorbe trhlín, odporúča sa pri aplikácii tenkovrstvových omietok pre vystuženie omietky v priestore škár použiť pásy z výstužnej mriežky (perlinka).

Uprava povrchu stien

 

Overenie nasiakavosti povrchu 

Pred začiatkom prác, nanášaním omietok a stierok je potrebné overiť nasiakavosť podkladu a to ostriekaním povrchu vodou:

 • pokiaľ voda steká po kvapkách, ide o nesavý podklad – vyhovuje,
 • pokiaľ je voda rýchlo vsakuje, je podklad savý.

 

Omietanie povrchov stien s nasiakavým podkladom

 1. Extrémne nasiakavé podklady (napr. pórobetón, sadrokartón, príp. aj váp. cem. omietky) upravíme regulátorom nasiakavosti Rikombi Grund. V závislosti od nasiakavosti podkladu zriedime regulátor Rikombi Grund vodou podľa návodu na obale. Regulátor nasiakavosti pre savé podklady aplikujeme najčastejšie maliarskym valčekom, príp. štetcom alebo striekaním.
 2. Sklovito hladké podklady (napr. monolitická konštrukcia z betónu, polystyrénové diely a tvarovky) upravíme kontaktným náterom Rikombi Kontakt na zvýšenie prídržnosti omietky k podkladu. Kontaktný náter je potrebné pred vlastnou aplikáciou a takisto aj v priebehu aplikácie dobre premiešavať. Tým sa zabráni usadzovaniu hrubších zložiek disperzie. Kontaktný náter aplikujeme výhradne maliarskym valčekom a nikdy ho neriedime.

Príprava omietacej zmesi

 1. Do čistej nádoby s čistou vodou pomaly nasypeme zmes Rimano. Až keď je prášková zmes úplne pohltená vodou, necháme zmes 3 – 5 minút nasiaknuť.
 2. Potom zmes ručne alebo elektrickým miešadlom dokonale rozmiešame.
 3. Tým dosiahneme optimálnu hustotu zmesi na aplikáciu, t. j. nesteká a je bez hrudiek. V prípade potreby môžeme zmes zriediť vodou, nikdy však nedosýpame suchú zmes. Dosypaním suchej zmesi do vody môžu vzniknúť hrudky a dochádza k nerovnomernému zretiu zmesi.

Nanášanie sadrových omietok a stierok Rimano

Sadrové stierky a omietky Rimano aplikujeme ručne naťahovaním pomocou nerezového hladidla. Nanášame najlepšie v jednej vrstve, a to v potrebnej hrúbke podľa rovinnosti podkladu. V niektorých prípadoch je vhodná aplikácia v dvoch vrstvách, napr. na jadrovej omietke, pri väčších hrúbkach alebo pri nedostatočne vyplnených škárach v murive. Druhú vrstvu vždy aplikujeme na zavädnutú omietku, tzn. „mokré do mokrého”. Týmto dosiahneme kvalitné spojenie obidvoch vrstiev. Poradie pracovných krokov nanášania je rovnaké pre steny aj stropy.

Nanasanie sadrovych omietok

 

Nanášanie na steny

 1. Postup nanášania zmesi pri stenách je odspodu nahor. Pri nanášaní postupujeme v jednom smere – naťahujeme “z mokrého do suchého” postupne tak, až je pokrytá celá plocha, ktorú je možné dokončiť v dobe spracovateľnosti (min. 60 minút). Pri aplikácii hrúbky nad 5 mm je vhodné plochu zarovnať pomocou hliníkovej “h” laty. Pri nanášaní väčších hrúbok zrovnáme plochu ťahaním laty do kríža, t. j. odspodu nahor a zo strany na stranu.
 2. Po zavädnutí vyrovnaného povrchu ho upravíme točivým pohybom navlhčeným špongiovým hladidlom (penová guma).
 3. Po opätovnom zavädnutí vytvoreného sadrového mlieka povrch vyhladíme pomocou nerezovej špachtle alebo hranou hladidla. Týmto dosiahneme dokonalú hladkosť povrchu.

Nanášanie na stropy

 1. Nanášacím nerezovým hladidlom nanesieme zmes Rimano na podklad.
 2. Pri nanášaní väčších hrúbok zarovnáme plochu ťahaním laty do kríža, tzn. že nanesenú vrstvu Rimana zarovnáme “h” latou najskôr v jednom smere a potom aj v druhom smere.
 3. Po zavädnutí povrch upravíme točivým pohybom navlhčeným špongiovým hladidlom.
 4. Uvoľnené sadrové mlieko zahladíme nerezovou špachtľou.
 5. Kútové pripojenie omietky vytvoríme pomocou rohovej lyžice.

Upozornenie

Pri príprave a nanášaní zmesi používame úplne čisté náradie a nádoby. V opačnom prípade by sa rozmiešaná zmes mohla správať inak, ako je uvedené v návode na použitie na obale výrobku.

Pred nanášaním, v priebehu nanášania a po nanesení sadrových stierok a omietok Rimano je potrebné zaistiť min. + 5°C teploty podkladu a prostredia.

Dosiahnutie dokonalej hladkosti bez brúsenia

Pri hrúbkach vrstvy od 3 mm:

Najskôr zavädnutú plochu zvlhčíme špongiou a vzniknuté sadrové mlieko vyhladíme špachtľou alebo hranou hladítka.

Pri hrúbkach vrstvy do 3 mm:

Na už vytvrdnutú prvú vrstvu nanesieme nepatrné množstvo nového materiálu technikou „naniesť a zotrieť”. Potom navlhčíme rozprašovačom. Hladením vznikne na špachtli sadrové mlieko (glet), ktoré vyhladí a vyleští zhotovenú plochu bez brúsenia.