6 minutes min

Sadrokartón a protipožiarna ochrana budov

Poziarna odolnost domu

Aká je úloha sadrokartónu pri protipožiarnej ochrane budov a ktoré materiály vybrať?

Protipožiarna ochrana je jednou z najdôležitejších požiadaviek pri výbere materiálu na stavbu či rekonštrukciu bývania či iných stavebných projektov. Stavby musia dodržiavať prísne normy a predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti, aby ochránili životy ľudí a majetok pred rizikom požiaru. Pozrime sa preto bližšie na to, čo stavby musia splniť z hľadiska protipožiarnej ochrany a ktoré sadrokartónové riešenia pri tom môžu pomôcť.

 

Čo je to protipožiarna ochrana?

Protipožiarna ochrana budov je súbor bezpečnostných opatrení, techník a materiálov navrhnutých a implementovaných tak, aby minimalizovali riziko vzniku a šírenia požiaru v budovách a chránili životy ľudí, majetok a životné prostredie v prípade vypuknutia požiaru. Protipožiarna ochrana je dôležitý aspekt pri navrhovaní, stavbe a údržbe budov a je regulovaná mnohými normami a predpismi, ktoré sa líšia podľa toho, či ide o rekonštrukciu bývania jednotlivcov alebo verejné budovy ako školy, zdravotnícke zariadenia či rôzne iné inštitúcie, ktoré majú presne stanovené štandardy stupňov protipožiarnej ochrany.

Protipožiarna ochrana budov preto zahŕňa rôzne prvky a aspekty, ktoré súvisia so stavbou a vybavením budovy – či už ide o použité materiály a stavebný dizajn, vzduchotechniku a ventiláciu, ale aj inštaláciu požiarnych systémov ako sú alarmy, detekčné zariadenia apod., požiarny plán evakuácie či poskytovanie školení obyvateľom budovy a personálu o tom, ako sa správne správať v prípade požiaru a ako používať hasiace zariadenia.

My sa zameriame práve na výber sadrokartónových materiálov, ktoré poskytujú protipožiarnu odolnosť. Požiarna odolnosť je mierou životnosti budovy v prípade požiaru. Jej meradlom je čas (v minútach) od prvého kontaktu systému s ohňom, až do momentu, kým požiar zásadne neohrozí schopnosť konštrukcie odolávať jeho účinkom.

 

Označovanie produktov z hľadiska požiarnej odolnosti

Požiadavky na požiarnu odolnosť možno klasifikovať a rozdeliť do tried. Pomocou číslic a písmen pri jednotlivých sadrokartónových produktoch od Rigips možno odčítať ich vlastnosti z pohľadu protipožiarnej odolnosti.

Splnenie jednotlivých kritérií požiarnej odolnosti sa označuje písmenami:

  • R (schopnosť zachovať si nosnosť počas celej doby požiarnej odolnosti),
  • E (schopnosť konštrukcie brániť prieniku požiaru),
  • I (schopnosť brániť prestupu tepla) a
  • W (schopnosť obmedziť intenzitu radiácie).

Tieto skratky sú vždy doplnené časom v minútach, počas ktorého boli splnené.

Podľa normy EN 13501.1 sú stavebné materiály z hľadiska požiarnej odolnosti rozdelené do tzv. Eurotried (A1, A2, B, C, D, E, F), ktoré označujú reakciu na oheň, pričom A1 nepredstavuje žiaden príspevok k požiaru a F nespĺňa žiadne protipožiarne požiadavky. Eurotriedy dopĺňa údaj S, ktorý hovorí o úrovni emisií dymu (1-3, pričom 1 prestavuje slabú až žiadnu a 3 vysokú úroveň) a údaj d označujúci odkvapkávanie z materiálu počas požiaru (0-žiadne kvapky, 1-pomalé kvapkanie a 3-vysoké odkvapkávanie).

V súčasnosti je možné na trhu nájsť stále viac výrobkov označených značkou CE. Značkou zhody CE môžu byť označené iba výrobky, ktorých parametre boli posúdené podľa harmonizovaných európskych noriem. Takéto posúdenie parametrov vykonané notifikovanou osobou je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie vytvárajúcich jednotný európsky trh.

Presné definície jednotlivých tried a označení požiarnej odolnosti nájdete na webe v sekcii Protipožiarna odolnosť.

 

Protipožiarny sadrokartón pomáha dosiahnuť požiarnu odolnosť budov

Sadrokartónové dosky sú veľmi účinným materiálom z hľadiska protipožiarnej odolnosti. Je to vďaka kryštalicky viazanej vode v sadrovom jadre dosiek, ktorá v prípade požiaru pôsobí ako „hasiaci prístroj“. Každý štvorcový meter sadrokartónu dokáže počas požiaru uvoľniť približne 1,5 litra vody, a tak spomaliť rozvoj požiaru. Sklené vlákna a inertné prísady zas minimalizujú objemové zmeny dosiek a predĺžiť celistvosť materiálu pri požiari. Istú mieru protipožiarnej odolnosti tak poskytuje aj obyčajný biely sadrokartón, v prípade konštrukcií, ktoré vyžadujú zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť, je potrebné použiť špeciálny protipožiarny sadrokartón.

Značka Rigips ponúka viacero druhov sadrokartónových dosiek, ktorými možno dosiahnuť požadovanú požiarnu odolnosť.

Ružová protipožiarna doska RF (DF) so sadrovým jadrom vystuženým sklenenými vláknami. Jej použitie sa odporúča na konštrukcie, ktoré majú plniť požiarnu odolnosť, špeciálne však na opláštenie šachtového systému.

Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2) sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách a zníženou absorpčnou schopnosťou. Okrem požiarnej odolnosti poskytuje aj odolnosť voči vlhkosti a plesniam. Využíva sa najmä na montáž stenových a stropných systémov s protipožiarnymi požiadavkami.

Masívne protipožiarne dosky W20 a D25 sa využívajú pri konštrukciách vysokých priečok. Ich jadro je vystužené sklenenými vláknami, vďaka čomu majú tieto dosky označenie DFR podľa STN EN 520 (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou, F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách, R – so zvýšenou pevnosťou).

Vysokú požiarnu odolnosť zaručia aj špeciálne dosky Glasroc F Ridurit so zníženou absorpciou vody, ktoré sa využívajú najmä na obklady konštrukcií a šachtové steny, či dosky Glasroc F Riflex vyhľadávané kvôli svojim estetickým vlastnostiam, ako i odolnosti voči vlhkosti a plesniam.

Presné druhy odporúčaných sadrokartónových materiálov na steny a priečky, ale aj podhľadové konštrukcie či podlahy, vrátane konštrukčných postupov, nájdete v brožúre KOMPAKT, ktorá je dostupná na stiahnutie.

 

Kto zodpovedá za dosiahnutie požiarnej ochrany budovy?

Výsledná požiarna odolnosť stavby sa hodnotí pri celej konštrukcii, teda všetkých použitých materiálov a riešení, nielen sadrokartónu.

Za dosiahnutie požiarnej ochrany stavebných konštrukcií a stavby sú zodpovedné viaceré subjekty.

Architekti, inžinieri a projektanti majú kľúčovú úlohu pri navrhovaní budovy tak, aby zodpovedala požiadavkám na protipožiarnu ochranu. To zahŕňa správny výber materiálov, návrh evakuačných ciest, ako aj iné aspekty, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť budovy.

Stavebníci, či už je to jednotlivec alebo firma, sú zodpovední za to, že stavba bola správne postavená v súlade s príslušnými požiadavkami na požiarnu ochranu. Stavebník je prvým zodpovedným subjektom za bezpečnosť budovy. Ak sa chcete spoľahnúť na profesionálnu prácu stavebníkov s príslušnými certifikátmi, využite vyhľadávanie montážnych firiem vo svojom okolí. Každý montážnik spolupracujúci s Rigips musí po ukončení prác na zákazke vystaviť Odovzdávací protokol, kde potvrdí, že pri montáži postupoval v zmysle všetkých ustanovení Stavebného zákona, čím osobne preberá záruku za ním vykonané práce a použité materiály – v prípade konštrukcií s požiarnou ochranou mu použitie konkrétnych materiálov musí potvrdiť aj príslušný obchodno-technický poradca Rigips.

Stavebný dozor a miestne regulačné orgány sú zodpovedné za posúdenie stavebných plánov, schválenie stavebných povolení a monitorovanie výstavby tak, aby sa zabezpečilo dodržiavanie aktuálne platných požiadaviek na protipožiarnu ochranu.

Testovacie laboratóriá a certifikačné orgány môžu vykonávať testovanie a certifikáciu požiarnych materiálov a systémov, aby sa overilo, či spĺňajú príslušné štandardy a normy. Pri výbere materiálov od Rigips sa môžete spoľahnúť na to, že všetky sú certifikované a spĺňajú všetky stanovené bezpečnostné normy.

Samotné označenie výrobku značkou zhody nemusí ešte znamenať, že hotová konštrukcia má deklarovanú požiarnu odolnosť. Na kvalitu konštrukcie má vplyv aj vyhotovenie a zabudovanie do podpornej konštrukcie. V prípade Rigips výrobky kontroluje priamo na stavbe odborný pracovník a až na základe tejto kontroly sú odovzdané doklady, ktoré potvrdzujú požiarnu odolnosť konštrukcie. Takýto systém kontroly je veľmi vhodný hlavne pri materiáloch, ktoré sú citlivé na kvalitu montážnych prác a dodržanie technológie.

V prípade požiaru je konečná zodpovednosť za dosiahnutie požiarnej ochrany na stavebníkovi a vlastníkovi stavby, ktorí musia zabezpečiť, že všetky požiadavky na protipožiarnu ochranu sú splnené a že budova je bezpečná pre jej obyvateľov. Porušenie týchto požiadaviek môže mať vážne právne dôsledky.