Postup - Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Montaz spriahnutých predsadených stien Rigips

Čo všetko potrebujeme na montáž predsadených stien spriahnutých:

 ● Sadrokartónové dosky Rigips
 ●  Škárovací tmel Rigips a výstužnú pásku
 ● Kovové tenkostenné CD a UD profily

 ● Príslušenstvo: nastavitelné strmene, samorezné skrutky TN, skrutky LB, nat kacie hmoždinky, pripojovacie tesnenie
 ●  Tepelná izolácia príp. parozábrana

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Na podlahe si vymeriame polohu obvodového profilu UD.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Značkovacou šnúrkou, tzv. “brnkačkou”, si na podlahe vytýčime polohu obvodového UD profilu.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

UD profily pred ich osadením podlepíme penovým pripojovacím tesnením Rigips.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

UD profily pripevníme plastovými natÍkacími hmoždinkami (v prípade betónovej podlahy), príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podl'a druhu podlahy. Vzájomný rozostup jednotlivých pripevnení je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Nastavitel'né strmene pred ich pripevnením na stenu taktiež podlepíme pripojovacím tesnením.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Podl'a budúceho umiestnenia CD profilov vymeriame polohu nastavitel'ných strmeňov. Rozostup zvislých CD profilov je 600 mm. Maximálny vertikálny rozostup strmeňov je 1 250 mm. Posledný horný strmeň umiestňujeme do takej výšky, aby horný presah CD profilov bol max. 250 mm. Nastavitel'né strmene pripevňujeme na podkladovú stenu plastovými natÍkacími hmoždinkami.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips-7

Po pripevnení nastavitel'ných strmeňov postupne montujeme zvislé CD profily. DÍžku CD profilov volíme tak, aby pri vložení CD profilov do spodného UD profilu bola medzi horným koncom CD profilu a stropom medzera cca 30 mm. Jednotlivé CD profily zostávajú v podlahovom UD profile vol'ne nasunuté (UD a CD profily vzájomne nespájame!). Po nasunutí do podlahového UD profilu ich postavíme do zvislej polohy a spojíme s vopred namontovanými nastavitel'nými strmeňmi pomocou skrutiek do plechu (typ LB) – 2 ks skrutiek na 1 strmeň.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Medzi profily konštrukcie vložíme izoláciu z minerálnych vlákien, predávanú buď v rolkách (napr. Isover Piano), alebo v doskách (napr. čadičová izolácia Polterm UNI). Minerálnu izoláciu vkladáme bez medzier v celej ploche konštrukcie.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Konštrukciu opláštime sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm, ktoré kladieme nastojato. Na opláštenie používame, pokial' je to možné, celé sadrokartónové dosky. Využitie menších dielov dosiek je prípustné za podmienky, že výška dielu je min. 400 mm a nie je použitých 2 a viacero menších dielov v tesnej blízkosti nad sebou. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Dosky ku zvislým profilom konštrukcie pripevňujeme samoreznými skrutkami typu TN dÍžky 25 mm po 250 mm. V podlahe je vhodné ponechať cca 10 mm širokú škáru, ktorú neskôr vyplníme škárovacím tmelom.

Montáž spriahnutých predsadených stien Rigips

Po dokončení opláštenia zatmelíme hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami.

Doporučenie:

Do predsadenej steny, ktorá má funkciu vnútorného zateplenia obvodovej steny, odporúčame v celej jej ploche aplikovať súvislú parozábranu, ktorú na konštrukciu predsadenej steny prichytíme pomocou terčov z obojstranne lepiacej pásky. Potreba vloženia parozábrany záleží na konkrétnych podmienkach každej aplikácie a dá sa posúdiť iba na základe tepelno - technického výpočtu.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔