Postup - Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano-main
1. Zhodnotenie a príprava podkladu
Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Pred zahájením prác najprv urobíme vizuálnu kontrolu podkladu, t. j. či nie sú na stenách/stropoch mokré miesta, výkvety, príp. iné nečistoty (napr. separačný olej). Následne urobíme kontrolu dotykom dlane, t. j. či nie je plocha premrznutá, zaprášená, alebo či sa povrch podkladu nedrobí

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Nevyhovujúce podklady musíme pred aplikáciou sadrových omietok a stierok upraviť – napr. oklepať, spevniť penetráciou alebo odmastiť. Zo zaprášených plôch je potrebné stiahnuť prach vlhkou štetkou. Nerezovou lyžicou alebo škrabkou odstránime príp. výčnelky, nesúdržné miesta, povrchové nečistoty (cementové mlieko, zbytky murovacej malty a pod.). ďalej overíme nasiakavosť podkladu, a to ostrieknutím povrchu vodou:

pokiaľ voda steká po kvapkách, ide o nesavý podklad,
pokiaľ je voda rýchlo vsiaknutá, je podklad savý.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Extrémne nasiakavé podklady (napr. pórobetón, sadrokartón, príp. aj váp. cem. omietky) upravíme regulátorom nasiakavosti Rikombi-Grund. V závislosti od nasiakavosti podkladu zriedime regulátor Rikombi-Grund vodou podľa návodu na obale. Regulátor nasiakavosti pre savé podklady aplikujeme najčastejšie maliarskym valčekom, príp. štetcom alebo striekaním.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Sklovito hladké podklady (napr. monolitická konštrukcia z betónu, polystyrénové diely a tvarovky) upravíme kontakntným náterom Rikombi- Kontakt na zvýšenie prídržnosti omietky k podkladu. Kontaktný náter je potrebné pred vlastnou aplikáciou a takisto aj v priebehu aplikácie dobre premiešavať. Tým sa zabráni usadzovaniu hrubších zložiek disperzie. Kontaktný náter aplikujeme výhradne maliarskym valčekom a nikdy ho neriedime.

Upozornenie:

Potrebná doba na vyzretie kontaktných a penetračných náterov pred aplikáciou produktov Rimano je min. 12 hodín.

2. Príprava zmesi
Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Do čistej nádoby s čistou vodou pomaly nasypeme zmes Rimano. Až keď je prášková zmes úplne pohltená vodou, necháme zmes 3 – 5 minút nasiaknuť.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Potom zmes ručne alebo elektrickým miešadlom dokonale rozmiešame.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Tým dosiahneme optimálnu hustotu zmesi na aplikáciu, t. j. nesteká a je bez hrudiek. V prípade potreby môžeme zmes zriediť vodou, nikdy však nedosýpame suchú zmes. Dosypaním suchej zmesi do vody môžu vzniknúť hrudky a dochádza k nerovnomernému zretiu zmesi.

3. Nanášanie sadrových omietok a stierok Rimano

Sadrové stierky a omietky Rimano aplikujeme ručne naťahovaním pomocou nerezového hladidla. Nanášame najlepšie v jednej vrstve, a to v potrebnej hrúbke podľa rovinnosti podkladu. V niektorých prípadoch je vhodná aplikácia v dvoch vrstvách, napr. na jadrovej omietke, pri väčších hrúbkach alebo pri nedostatočne vyplnených škárach v murive. Druhú vrstvu vždy aplikujeme na zavädnutú omietku, tzn. „mokré do mokrého”. Týmto dosiahmeme kvalitné spojenie obidvoch vrstiev. Poradie pracovných krokov nanášania je rovnaké pre steny aj stropy.

Nanášanie na steny
Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Postup nanášania zmesi pri stenách je odspodu nahor. Pri nanášaní postupujeme v jednom smere – naťahujeme “z mokrého do suchého” postupne tak, až je pokrytá celá plocha, ktorú je možné dokončiť v dobe spracovateľnosti (min. 60 minút). Pri aplikácii hrúbky nad 5 mm je vhodné plochu zarovnať pomocou hliníkovej “h” laty. Pri nanášaní väčších hrúbok zrovnáme plochu ťahaním laty do kríža, t. j. odspodu nahor a zo strany na stranu.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Po zavädnutí vyrovnaného povrchu ho upravíme točivým pohybom navlhčeným špongiovým hladidlom (penová guma).

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Po opätovnom zavädnutí vytvoreného sadrového mlieka povrch vyhladíme pomocou nerezovej špachtle alebo hranou hladidla. Týmto dosiahneme dokonalú hladkosť povrchu.

Nanášanie na stropy
Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Nanášacím nerez hladidlom nanesieme zmes Rimano na podklad.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Pri nanášaní väčších hrúbok zarovnáme plochu ťahaním laty do kríža, tzn. že nanesenú vrstvu Rimana zarovnáme “h” latou najskôr v jednom smere a potom aj v druhom smere.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Po zavädnutí povrch upravíme točivým pohybom navlhčeným špongiovým hladidlom.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Uvoľnené sadrové mlieko zahladíme nerezovou špachtľou.

Sadrové omietky a maliarske stierky Rimano

Kútové pripojenie omietky vytvoríme pomocou rohovej lyžice.

Upozornenie:

Pred nanášaním, v priebehu nanášania a po nanesení sadrových stierok a omietok Rimano je potrebné zaistiť min. + 5°C teploty podkladu a prostredia.

Pri príprave a nanášaní zmesi používame úplne čisté náradie a nádoby. V opačnom prípade by sa rozmiešaná zmes mohla správať inak, ako je uvedené v návode na použitie na obale výrobku.

Dosiahnutie dokonalej hladkosti bez brúsenia:

 

Pri hrúbkach vrstvy od 3 mm: Najskôr zavädnutú plochu zvlhčíme špongiou a vzniknuté sadrové mlieko vyhladíme špachtľou alebo hranou hladítka.

 

Pri hrúbkach vrstvy do 3 mm pre Rimano PLUS a PRIMA: Na už vytvrdnutú prvú vrstvu nanesieme nepatrné množstvo nového materiálu technikou „naniesť a zotrieť”. Potom navlhčíme rozprašovačom. Hladením vznikne na špachtli sadrové mlieko (glet), ktoré vyhladí a vyleští zhotovenú plochu bez brúsenia.

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔