Postup - Montáž podhľadu Rigips priamo montovaného na strop

montáž podhĺadu na strop 6

Priamo montovaný podhľad na strop je podhľad, pri ktorom sú montážne CD profily pripevňované na nosný strop priamymi závesmi.

montáž podhĺadu na strop 1

Na stene si vyznačíme polohu podhĺadu. Keďže vyznačujeme úroveň konštrukcie, je potrebné zohĺadniť aj hrúbku opláštenia.

montáž podhĺadu na strop 2

“Brnkacou šnúrkou” alebo napr. pomocou profilu vyznačíme obrysovú čiaru podhĺadu.

montáž podhĺadu na strop 3

Po obvode miestnosti pripevníme UD profily, na ktoré pred osadením prilepíme samolepiace pripojovacie tesnenie Rigips. UD profily pripevňujeme na murivo plastovými natĺkacími hmoždinkami, príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podĺa druhu obvodových stien. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

montáž podhĺadu na strop 4

Rozmeriame polohu priamych závesov. Priame závesy rozmiestnime tak, aby ich rozostup v smere montážnych CD profilov bol max. 1 000 mm a rozostup v kolmom smere na montážne profily bol max. 500 mm. Montážne CD profily tak od seba budú vzdialené max. 500 mm. Vzdialenosť prvého CD profilu od steny je max. 150 mm a vzdialenosť prvého závesu od steny v opačnom (kolmom) smere je max. 333 mm.

krížový rošt obr. 1

montáž podhĺadu na strop 5

Priamy záves na nosný strop pripevníme buď jedným oceĺovým stropným klincom DN6 do betónového stropu alebo dvomi skrutkami s plochou hlavou typu FN do drevených nosných prvkov stropu. Na nosné kotvenie podhĺadov na nosný strop nie je povolené používať plastové natĺkacie hmoždinky. V prípade iných stropov je potrebné zaistiť kotvenie závesov inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami. Pri vyšších nárokoch na zvukovú izoláciu podhĺadu podlepíme priame závesy pripojovacím tesnením.

montáž podhĺadu na strop 6

CD profily nasunieme do UD profilov a priskrutkujeme ich k priamym závesom pomocou dvojice samozávrtných skrutiek do plechu typu LB 3,5 x 9,5. CD profily môžeme nadstaviť pomocou spojovacích kusov na CD profily. Susediace nadstavenie CD profilov vystriedame minimálne o šírku dosky (min. 1 200 mm).

montáž podhĺadu na strop 7

Pripevníme sadrokartónové dosky Rigips hrúbky 12,5 mm. Dosky pripevňujeme na CD a UD profily samoreznými skrutkami typu TN po 170 mm. Dosky orientujeme vždy dĺžkou kolmo na CD profily. Styk priečnych hrán musí byť umiestnený na montážnom CD profile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden CD profil, aby tak nedochádzalo k vytváraniu krížových škár.

montáž podhĺadu na strop 8

Hlavy skrutiek a škáry medzi jednotlivými doskami zatmelíme. Podrobnejšie v kapitole 1 – Sortiment Rigips a jeho použitie, str. 12-14.

Poznámka:

V prípade, keď pripájame sadrokartónovú priečku na sadrokartónový podhľad, môžeme vyhotoviť pripojenie priečky aj tak, ako je zobrazené na obrázku 1. Horný priečkový UW profil kotvíme cez opláštenie skrutkami typu TN do montážnych CD profilov. UW profil podlepíme penovým tesnením. Alternatívne je možné priečku ukotviť na nosný strop a podhľad ukončiť do priečky z jej bočnej strany.

priečka podhĺadu 1

 

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔