Postup - Opláštenie šikmých a vodorovných plôch podkrovia

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A main

A) Podkonštrukcia z CD profilov na krokvových závesoch

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A1

Aby sme podkonštrukciu akusticky oddelili od nosných stien, nalepíme na obvodový profil UD pripojovacie penové tesnenie.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A2

Po obvode (na štítových stenách) pred montážou CD profilov pripevníme obvodový UD profil pomocou plastových natÍkacích hmoždiniek v rozostupe max. 800 mm.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A3

Vymeriame osovú vzdialenosť medzi CD profilmi. Rozostup CD profilov je max. 500 mm.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A4

Nasunieme krokvový záves do CD profilu

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A5

Kolmo na krokvy pripevníme nosnú podkonštrukciu z CD profilov, príp. drevených lát. CD profily nasunieme do obvodových UD profilov.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A6

Krokvové závesy priskrutkujeme z boku dvojicou skrutiek do zvislých závesov typu FN 4,8 x 35 mm.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A7

CD profily nadstavíme pomocou spojovacích kusov na CD profily. Vedl'ajšie nadpojenie vystriedame o šírku dosky (min. 1 200 mm)

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A8

Rovnako ako v šikmej časti prodkrovia pripevníme aj vo vodorovnej časti nosnú podkonštrukciu z CD profilov. Rozostup montážnych CD profilov je i tu max. 500 mm

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A9

Po montáži podkonštrukcie vložíme tepelnú izoláciu z minerálnych vlákien (napr. lsover Unirol Profi).

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A10

Na pripevnenie parozábrany si pripravíme na montážnych profiloch po cca 500 mm terče z obojstranne lepiacej pásky.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A11

Parozábranu prichytíme na terče z obostranne lepiacej pásky. Parozábrana musí byť spojitá.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A12

Najskôr opláštime vodorovnú časť podkrovia. Sadrokartónové dosky hrúbky 12,5 mm osádzame zásadne pozdÍžnou hranou kolmo k smeru montážnych profilov. Pri opláštení zachovávame zásadu preväzovania škár aspoň o jednu vzdialenosť medzi profilmi (škáry nesmú tvoriť kríž). Sadrokartónové dosky pripevňujeme na podkonštrukciu samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek na stropoch a šikmých častiach opláštenia je max. 170 mm (min. 20 ks/m2)

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A13

Podl'a rovnakých zásad opláštenia ako vo vodorovnej časti opláštime aj šikmé časti podkrovia.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia A14

Hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami zatmelíme. 

Poznámka:

Pokial' ukončujeme parozábranu na štítovej stene, pretiahneme jej okraj do miestnosti medzerou medzi sadrokartónovou doskou a štitovou stenou. Následne orežeme zostatok parozábrany a škáru zatmelíme sadrovým alebo akrylátovým tmelom.

B) Podkonštrukcia z CD profilov na nastavitel'ných strmeňoch

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia B1

Medzi krokvy vložíme tepelnú izoláciu z minerálnych vlákien.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia B2

Parozábranu pripevníme sponkovačkou ku krokvám. Parozábrana musí byť spojitá. 

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia B3

Na štítovej stene pripevníme pomocou plastových natÍkacích hmoždiniek obvodový UD profil, ktorý sme vopred podlepili pripojovacím penovým tesnením.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia B4

Nastavitel'né strmene priskrutkujeme ku krokvám dvojicou skrutiek typu FN 4,8 x 35 mm. Rozostup montážnych CD profilov je max. 500 mm. Rovnaký rozostup CD profilov je aj vo vodorovnej časti podkrovia.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia B5

CD profily nasunieme do UD profilov a priskrutkujeme ich na nastavitel'né strmene pomocou dvojice samozávrtných skrutiek do plechu typu LB dÍžky 9,5 mm.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia B6

CD profily nadstavujeme pomocou spojovacích kusov na CD profily. Vedľajšie nadstavenie vystriedame o šírku dosky (min. 1 200 mm). Po montáži podkonštrukcie zhotovíme opláštenie sadrokartónovými doskami Rigips. 

Legenda:

 

 1. Sadrokartónová doska Rigips
 2. Profil UD
 3. Profil CD montážny

 4. Nastaviteľný strmeň
 5. Minerálna izolácia (napr. Isover)
 6. Samorezná skrutka Rigips typ 421 (LB)

 7. Skrutka do zvislých závesov typ FN
 8. Zatmelenie
 9. Parozábrana (napr. Isover Vario KM)

 10. Pripojovacie tesnenie
 11. Tesniaci pásik parozábrany
 

 

Opláštenie šikmých a vodorovných plôch podkrovia

 

C) Podkonštrukcia z drevených lát


Drevené laty použité na podkonštrukciu musia byť vyschnuté (odporučená je vlhkosť max. 15 %). Rozostup drevených lát je max. 500 mm. V prípade podkonštrukcie z drevených lát móžeme umiestniť parozábranu ako pod latami, tak i na latách

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia C1

Podkonštrukciu z drevených lát pripevňujeme ku krokvám alebo klieštinám samoreznými skrutkami typu TN dÍžky 90 mm. Na vzdialenosť krokiev do 850 mm je možné použiť laty s prierezom 50/30 mm, na vačšiu vzdialnosť krokiev (max. však 1 000 mm) laty s prierezom 60/40 mm.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia C2

Parozábranu na drevené laty alebo na krokvy pripevníme sponkovačkou.

Opláštenie šikmých a vodorovných plóch podkrovia C3

Pri nerovnostiach na krokvách vyrovnáme podkonštrukciu z lát podložením alebo pripevníme laty pomocou nastavitel'ných strmeňov.

Po montáži podkonštrukcie, vložení tepelnej izolácie a položení parozábrany zhotovíme opláštenie sadrokartónovými doskami Rigips. 

Odporúčanie:

 

Vzhl'adom na vlastnosti dreva sa odporúča drevené profily naimpregnovať niektorým prípravkom proti plesniam a drevokazivým hubám. Na zabezpečenie optimálnej funkcie montovanej konštrukcie je potrebné použitie drevených lát zodpovedajúcej kvality:

- vlhkosť reziva je max. 18 %, lepšie 15 % (prirodzenou cestou vyschne rezivo až za cca 7 rokov);

- vhodné rezivo musí byť priame a pokial' možno bez hrč (sukov).

Namiesto použitia reziva, ktoré nespÍňa vyššie uvedené parametre, je vhodnejšie použiť systémové CD profily. Dosiahneme tak optimálnu kvalitu sadrokartónovej konštrukcie.

 

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔