Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Pri bežných požiadavkách na zaťaženie (vrátane zaťaženia koliečkovými stoličkami) nie je potrebné povrch podláh Rigidur stierkovať. Z podlahových krytín je úplne bezproblémové použitie plávajúcej laminátovej krytiny, PVC, korku, kobercov, keramickej dlažby. Pri dlažbe by však maximálny formát dlažby nemal prekročiť rozmer 300 x 300 mm.

Na lepenie podlahových krytín používame lepidlá, ktoré sú výrobcom určené pre použitie na podklady s obsahom sadry. Aby sme dosiahli dokonalé pril'nutie podlahových krytín k podkladu, odporúčame napenetrovať povrch Základným náterom Rigips alebo vhodne zriedeným náterom Rikombi-Grund

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Po obvode miestnosti umiestnime okrajový pásik z penovej hmoty, ktorý zabráni prenosu zvuku z podlahy do okolitých konštrukcií.

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Na vyrovnanie nerovností alebo na zvýšenie úrovne podlahy sa používa Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur. Podsyp Rigidur je vhodný na vyrovnanie hrúbky 10 – 230 mm.

 ● Pri malých nerovnostiach (do 5 mm) možno vykonať vyrovnávanie podkladu podložkou z lepenky alebo pomocou akéhokol'vek škárovacieho tmelu Rigips.

 ●  Lokálne nerovnosti do 10 mm možno takisto vyrovnať tmelením, príp.možno použiť sadrový lepiaci tmel Rifix zmiešaný s jemným pieskom v pomere až 1:2.

 ● Pri väčších hrúbkach (100 – 230 mm) je potrebné vyrovnávací podsyp Rigidur zhutniť.

 

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Na pripravený, stabilný a vyrovnaný podklad nasucho položíme prvú vrstvu sadrovláknitých dosiek Rigidur 1 000 x 1 500 mm lícovou stranou (hladšia s potlačou) dole. Dbáme na to, aby boli dosky celoplošne podložené. Priečne škáry susedných dosiek navzájom odsadíme aspoň o 200 mm (aby nevznikali krížové spoje). Po položení prvej vrstvy dosiek je plocha so zvýšenou opatrnosťou pochôdzna - iba na montáž podlahy.

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Sadrovláknité dosky Rigidur môžeme do potrebných rozmerov a formátov upravovať tak, že niekol'kokrát narežeme líce dosky a potom dosku zlomíme cez podloženú hranu. Presnejšie prírezy docielime jemnozúbkovou ručnou pílkou, prípadne elektrickou priamočiarou pílou.

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Na prvú položenú vrstvu dosiek nanesieme v pruhoch podlahové lepidlo Rigidur Nature Line. Vzdialenosť jednotlivých pruhov lepidla od seba je cca 100 mm. Stykové hrany dosiek sa nelepia

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Ihneď po nanesení lepidla položíme druhú vrstvu sadrovláknitých dosiek Rigidur tentokrát lícnou stranou hore. Vzájomné prekrytie škár medzi doskami musí byť rovnaké ako pri prvej vrstve, teda najmenej 200 mm, ako v priečnom, tak aj v pozdÍžnom smere.

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Pred stuhnutím lepidla spojíme vrstvy dosiek skrutkami Rigidur H 3,9 x 22 mm v rozostupe max. 250 mm. Skrutky skrutkujeme v každej doske v radoch v smere ďalšej hrany dosky, t. j. pri hranách dosiek a v radoch v strede.

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Po položení celej plochy podlahy odrežeme po obvode miestnosti prečnievajúcu časť okrajového pásika

Postup pokládky suchých podláh Rigidur

Po stuhnutí lepidla pretmelíme hlavy skrutiek a spoje (škáry) dosiek škárovacím tmelom Rigidur (príp. tmelom Vario) a po vyschnutí tmel prebrúsime. Suché podlahy Rigidur možno používať hneď po vytvrdnutí lepidla, sú pochôdzne po cca 12 – 24 hodinách v závislosti od konkrétnych podmienok na stavbe.

Poznámka

 ● Pokiaľ vedieme vo vrstve suchého podsypu inštalačné vedenie, musí mať vzájomnú vzdialenosť aspoň 20 mm a musí byť prekryté podsypom hrúbky najmenej 20 mm.

 ●  Pokiaľ použijeme ako podkladnú vrstvu suchej podlahy Rigidur polystyrén, mal by to byť polystyrén typu EPS 100 Z v hrúbke do 80 mm. Podlaha Rigidur je na polystyrénovom podklade voľne položená

 

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔