Protipožiarna odolnosť

protipoziarna odolnost

Protipožiarna odolnosť

Požiarna odolnosť konštrukcií a stavebných dosiek Rigips

Protipožiarna odolnosť je jednou z najdôležitejších vlastností stavebných konštrukcií. Naše systémové konštrukcie Rigips je možné použiť na protipožiarnu ochranu stavieb. Pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom Rigips je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút.

Z hľadiska požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií musí budova a jej zariadenia v prípade požiaru zabezpečiť:

 • nosnosť po dobu určenú v projekte;
 • obmedzenie šírenia ohňa a dymu v budove;
 • obmedzenie šírenia požiaru na priľahlé budovy;
 • možnosť evakuácie ľudí z budovy;
 • bezpečnosť záchranných služieb.

Odolnosť budovy voči požiaru

Požiarna odolnosť je mierou životnosti budovy v prípade požiaru. Meradlom požiarnej odolnosti je čas (v minútach) od prvého kontaktu systému s ohňom, až kým nedosiahne jedno z troch obmedzujúcich kritérií:

 • nosnosť požiarneho zaťaženia - R;
 • celistvosť - E;
 • tepelnoizolačnú schopnosť - I.

Sadrokartonove priecky a steny s protipoziarnou ochranou

Označovanie požiarnej odolnosti

Splnenie jednotlivých kritérií požiarnej odolnosti sa označuje nasledujúcimi písmenami, ktoré sú doplnené časom v minútach, počas ktorého boli splnené.

Označenie Kritérium Hodnotené parametre protipožiarnej odolnosti
R nosnosť, schopnosť zachovať si nosnosť počas celej doby požiarnej odolnosti
 • rýchlosť prírastku deformácie
 • maximálna deformácia
E celistvosť, schopnosť konštrukcie brániť prieniku požiaru
 • zapálenie bavlneného vankúšika
 • trvalé horenie
 • vznik trhlín a škár
I izolácia, schopnosť konštrukcie brániť prestupu tepla
 • priemerná teplota (prírastok priemernej teploty od začiatku skúšky) nesmie byť vyšší ako 140 °C
 • maximálna teplota (prírastok maximálnej teploty od začiatku skúšky) nesmie byť vyšší ako 180 °C 
W radiácia, schopnosť konštrukcie obmedziť intenzitu tepelného žiarenia z neohrievaného povrchu 
 • maximálna intenzita tepelného žiarenia z neohrievaného povrchu dverí, fasád a zavesených stien nesmie prekročiť 15 kW/m2

 

Európske triedy reakcie na oheň

Trieda reakcie na oheň charakterizuje správanie sa produktu v počiatočných štádiách rozvoja požiaru. Všetky stavebné materiály sú rozdelené do 7 tried nazývaných aj Eurotriedy. Toto rozdelenie bolo vytvorené podľa normy EN 13501.1.

Napríklad naša protipožiarna doska je zaradená do triedy A2-s1, d0.

Európske triedy reakcie na oheň:

 • A1 - žiadny príspevok k požiaru
 • A2 - zanedbateľný príspevok k požiaru
 • B - veľmi obmedzený príspevok k požiaru
 • C - v podmienkach počiatočnej fázy požiaru je šírenie požiaru veľmi obmedzené a obmedzené je aj šírenie energie a vznietivosti
 • D - v podmienkach počiatočnej fázy požiaru je šírenie požiaru obmedzené a prijateľné je šírenie energie a vznietivosti
 • E - v prípade veľmi malého ohňa je akceptovateľná reakcia na oheň (zápalnosť, šírenie ohňa)
 • F - žiadne požiadavky v prípade reakcie na oheň

S - úroveň emisií dymu:

 • 1 - žiadna/slabá úroveň dymu
 • 2 - stredná úroveň dymu
 • 3 - vysoká úroveň dymu

d - odkvapkávanie z materiálu počas požiaru:

 • 0 - žiadne kvapky
 • 1 - pomalé kvapkanie
 • 2 - vysoké odkvapkávanie

Používanie materiálov z najvyšších tried pomáha zlepšovať požiarnu bezpečnosť budovy. Viac informácií nájdete v našej publikácii Praktikum požiarnej ochrany.