Environmentálna udržateľnosť

Udrzatelnost

Environmentálna udržateľnosť

Sme presvedčení, že účinná ochrana životného prostredia je nevyhnutnou súčasťou nášho trvalého úspechu. Naším cieľom je maximalizovať náš príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju a zároveň chrániť miestne spoločenstvá a prírodné prostredie v okolí našej lokality.

Environmentálna politika

Saint-Gobain pôsobí na svetových trhoch už od roku 1665 a je jednou z najstarších firiem na svete. Patrí medzi sto najlepších priemyselných podnikov sveta a dnes je vďaka svojim skúsenostiam a schopnosti ustavične inovovať svoje produkty svetovým lídrom na trhoch udržateľného bývania a v oblasti stavebníctva. Navrhuje, vyrába a distribuuje vysoko výkonné stavebné materiály, ktoré poskytujú inovatívne riešenia energetickej efektivity a ochrany životného prostredia. Vďaka svojim materiálom ponúka komplexné riešenia pre kvalitné, úsporné a udržateľné bývanie pre ľudí na celom svete.

Budovy pri svojej prevádzke spotrebovávajú 40 % primárnych energetických zdrojov, preto sa v posledných desaťročiach vynakladalo veľké úsilie na úspory energie a hľadanie nových obnoviteľných zdrojov. Relatívne nedávno sa však pozornosť obrátila aj na ekologické dosahy výstavby budov. Tento trend súvisí s limitovanou dostupnosťou materiálovej základne a s energiou spotrebovanou na ťažbu, výrobu, dopravu a zabudovanie stavebných materiálov a hmôt.

Odrazom súčasného vývoja sú nové verzie globálne rozšírených environmentálnych systémov hodnotenia budov LEED, BREEAM a WELL, ktoré kladú veľký dôraz na hodnotenie vplyvov budovy na životné prostredie, zdravie, ako aj na spokojnosť ich užívateľov v celom životnom cykle budovy od získania materiálov cez proces výstavby, užívania až po dosahy jej budúcej prestavby alebo likvidácie.

Skupina Saint-Gobain ako líder v oblasti stavebných materiálov citlivo vníma otázky šetrnejšieho prístupu k životnému cyklu budov. Hrdo sa hlási k súčasnému trendu a ako jeden z prvých priekopníkov optimalizuje všetky procesy spojené s dodávkami environmentálne šetrných produktov. Saint-Gobain používa lokálne alebo recyklované suroviny, pracuje s vodou riediteľnými hmotami a usiluje sa o absolútnu zdravotnú neškodnosť všetkých svojich produktov. Má zavedený systém environmentálneho manažmentu a vyberá si dodávateľské firmy, ktoré ho taktiež používajú. Výrobky Saint-Gobain sú vybavené bezpečnostnými informáciami, dokumentáciou EPD a ďalšími dokladmi osvedčujúcimi ich kvalitu z pohľadu úsporného stavania.

Pre zelené budovy a ich certifikáciu boli preto spracované doklady o prínosoch používania výrobkov Saint-Gobain. Tieto doklady sú spracované s ohľadom na konkrétne certifikačné systémy budov. Jednotlivé sady dokumentácie, spracované pre konkrétne produkty, uľahčia projektovým tímom úspešnú certifikáciu budovy.

Viac sa dočítate v našej publikácii:

Naše kroky v oblasti udržateľnosti v Saint-Gobain

Ako podporujeme našich zákazníkov v udržateľnej výstavbe

Ako prispievame k systémom označovania zelených budov

Hodnotenie životného cyklu výrobkov a riešení