Environmentálna udržateľnosť

Environmentalna udrzatelnost

Environmentálna udržateľnosť

Sme presvedčení, že účinná ochrana životného prostredia je nevyhnutnou súčasťou nášho trvalého úspechu. Naším cieľom je maximalizovať náš príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju a zároveň chrániť miestne spoločenstvá a prírodné prostredie v okolí našej lokality.

Environmentálna politika

Saint-Gobain pôsobí na svetových trhoch už od roku 1665 a je jednou z najstarších firiem na svete. Patrí medzi sto najlepších priemyselných podnikov sveta a dnes je vďaka svojim skúsenostiam a schopnosti ustavične inovovať svoje produkty svetovým lídrom na trhoch udržateľného bývania a v oblasti stavebníctva. Navrhuje, vyrába a distribuuje vysoko výkonné stavebné materiály, ktoré poskytujú inovatívne riešenia energetickej efektivity a ochrany životného prostredia. Vďaka svojim materiálom ponúka komplexné riešenia pre kvalitné, úsporné a udržateľné bývanie pre ľudí na celom svete.

Budovy pri svojej prevádzke spotrebovávajú 40 % primárnych energetických zdrojov, preto sa v posledných desaťročiach vynakladalo veľké úsilie na úspory energie a hľadanie nových obnoviteľných zdrojov. Relatívne nedávno sa však pozornosť obrátila aj na ekologické dosahy výstavby budov. Tento trend súvisí s limitovanou dostupnosťou materiálovej základne a s energiou spotrebovanou na ťažbu, výrobu, dopravu a zabudovanie stavebných materiálov a hmôt.

Odrazom súčasného vývoja sú nové verzie globálne rozšírených environmentálnych systémov hodnotenia budov LEED, BREEAM a WELL, ktoré kladú veľký dôraz na hodnotenie vplyvov budovy na životné prostredie, zdravie, ako aj na spokojnosť ich užívateľov v celom životnom cykle budovy od získania materiálov cez proces výstavby, užívania až po dosahy jej budúcej prestavby alebo likvidácie.

Skupina Saint-Gobain ako líder v oblasti stavebných materiálov citlivo vníma otázky šetrnejšieho prístupu k životnému cyklu budov. Hrdo sa hlási k súčasnému trendu a ako jeden z prvých priekopníkov optimalizuje všetky procesy spojené s dodávkami environmentálne šetrných produktov. Saint-Gobain používa lokálne alebo recyklované suroviny, pracuje s vodou riediteľnými hmotami a usiluje sa o absolútnu zdravotnú neškodnosť všetkých svojich produktov. Má zavedený systém environmentálneho manažmentu a vyberá si dodávateľské firmy, ktoré ho taktiež používajú. Výrobky Saint-Gobain sú vybavené bezpečnostnými informáciami, dokumentáciou EPD a ďalšími dokladmi osvedčujúcimi ich kvalitu z pohľadu úsporného stavania.

Pre zelené budovy a ich certifikáciu boli preto spracované doklady o prínosoch používania výrobkov Saint-Gobain. Tieto doklady sú spracované s ohľadom na konkrétne certifikačné systémy budov. Jednotlivé sady dokumentácie, spracované pre konkrétne produkty, uľahčia projektovým tímom úspešnú certifikáciu budovy.

Viac sa dočítate v našej publikácii:

Hodnotenie životného cyklu výrobkov a riešení Rigips 

Meranie environmentálnej stopy našich výrobkov a riešení.

V rámci nášho trvalého záväzku v oblasti udržateľnosti sme sa rozhodli používať hodnotenie životného cyklu (LCA - Life Cycle Assessmen) ako náš hlavný nástroj na meranie environmentálnej stopy našich výrobkov a riešení.

Trvala udrzatelnost a enviromentalna zodpovednost

Čo je to životný cyklus materiálov LCA?

Hodnotenie životného cyklu (LCA) je referenčnou metódou na meranie vplyvu výrobku na životné prostredie. Meria vplyv rôznych environmentálnych kategórií (patrí sem napríklad vyčerpanie fosílnych palív, zmena podnebia, ťažba vody a likvidácia odpadu počas celého životného cyklu produktu). Výsledkom hodnotenia je environmentálne prehlásenie o produkte (EPD), ktoré obsahuje environmentálne údaje získané z LCA. V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko EPD, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. Bez akýchkoľvek zmien v surovinách pre výrobky zostáva EPD platná päť rokov.

Enviromentálna zodpovednosť Rigips a koncernu Saint-Gobain 

Naše EPD znamená, že môžete sledovať zmeraný dopad na životné prostredie v každej fáze životnosti našich výrobkov od ťažby surovín až po fázu recyklácie na konci životnosti výrobkov. Tento transparentný dokument a akreditácia prispieva k väčšine environmentálnych značiek v stavebníctve, vrátane BREEAM a LEED, a získava body jednoducho pomocou produktov.

Trvala udrztelnost a starostlivost o zivotne prostredie

Optimalizácia prepravy a cestnej dopravy

Neustále zdokonaľujeme prepravu našich výrobkov, pričom využívame tie najbezpečnejšie metódy, ktoré sú z hľadiska životného prostredia a ekonómie najúčinnejšie. Zlepšovanie dodávok sa však netýka len hotových výrobkov ale aj surovýn na ich výrobu. Tieto zmeny pomáhajú znižovať emisie CO2, znižujú dopravné zápchy a minimalizujú riziká pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie v našich prevádzkach.

Služobné autá

Naše úsilie o zníženie dopadu na životné prostredie sa netýka len logistiky našich produktov. Neustále sa snažíme znižovať emisie z automobilov a preťaženie ciest. Patrí sem napríklad využívanie služobných vozidiel, ktoré spĺňajú emisné smernice, a používanie dodávateľov, ktorí majú podobný pohľad na environmentálnu udržateľnosť ako my. Pri cestovaní a uskutočňovaní stretnutí odporúčame zamestnancom zdieľanie automobilov.

WebEx

Pri plánovaní stretnutí žiadame všetkých zamestnancov, aby zvážili, či je potrebné osobné stretnutie alebo či by bola lepšou alternatívou webinár alebo telefonická konferencia. Je to jednoduchý nástroj, ktorý dokáže nielen znížiť množstvo CO2, ktoré produkujeme, ale aj čas, ktorý požadujeme od našich zamestnancov, aby boli na cestách a od svojich rodín.

Spotreba vody

Voda je pre nás významným prvkom a zníženie jej spotreby vo výrobnom procese má vplyv aj na zníženie spotreby energie. Zdieľanie znalostí medzi našimi výrobnými závodmi je základom nášho úspechu v podnikaní. V prípade, že jeden výrobný závod vylepší svoj výrobný proces, poskytne toto zlepšenie aj ostatným závodom v našom koncerne.

Saint-Gobain zaviedol v roku 2011 "vodnú politiku" pre celú skupinu. Cieľom tejto politiky je usilovať sa o "nulové vypúšťanie vody" z priemyselného procesu v tekutej forme bez vzniku ďalších nových vplyvov na životné prostredie alebo zúčastnené strany.

Zoznam všetkých Environmentálnych prehlásení o produktoch nájdete v sekcii na stiahnutie.